EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların(gayrimenkuller) kayıtlarını düzenli bir şekilde tutarak takip ve kontrolünü gerçekleştirmek, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini plan

Yetki ve Sorumluluklar

 Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların(gayrimenkuller) kayıtlarını düzenli bir şekilde tutarak takip ve kontrolünü gerçekleştirmek, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini planlamak, söz konusu taşınmazların işgallerden korunmasını ve işgal durumlarında ise kira ve ecr-i misil işlemlerini uygulayarak halihazır işgallerin gelir artırıcı öğelere dönüşmesini sağlamak, etkin, yasal, şeffaf yöntemlerle Taşınmaz Yönetim Planını oluşturmak ve yönetmek,

 Belediyemiz hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkan ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak,

 Belediyemizin, ıslah / imar planlarında bulunan, ortak mülkiyetle hisseli olduğu ve hisseli olması nedeniyle de müstakilen inşaat yapmaya uygun olmayan parsellerdeki hisselerini, parselin diğer hissedarlarına, bedel takdiri yapmak suretiyle satmak. Gerektiğinde şufa hakkımızı kullanarak, ortaklığın giderilmesi için dava açmak, var olan davalara Belediyemizi temsilen iştirak etmek,

 Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazineye veya İl Özel İdaresine ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak Belediyeye devri için gerekli işlemleri gerçekleştirerek Maliye Bakanlığı’na bildirmek, bu yerlerin terkin ve tescillerini yaptırmak, Hazine ve İl Özel İdare dışındaki kamu tüzel kişi ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mallar için bedel tespit ederek bedel karşılığı devirlerini takip etmek ve bunun için gereken diğer hukuki ve adli mercilere başvurularda  bulunulmasını sağlamak,

 4706 / 4916 Sayılı Yasalar uyarınca Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa ve arazilerin satılması işlemi sırasında, yasaya göre, belediyeye düşen işlerin yürütülmesini sağlamak,

 İmar uygulaması sonucunda Belediyemiz adına tescil edilen alanlardan, özel kanunlar gereğince talep edilmesi halinde, anılan taşınmazların Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrini yapmak,

 Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet-devret usulü ile yapım, trampa, kira, mülkiyetten gayri ayni hak tesisi, ecr-i misil ve tahliyesine ait işleri yürütmek,

 Kamu yararının gerektirdiği  hallerde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan  taşınmaz malların Belediyemizce kamulaştırılmasında iş ve işlemleri yürüterek; kamulaştırma  bedellerinin hesaplanmasını,  taşınmaz   malların ve   irtifak  hakkının idare   adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm, usul ve yöntemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalan, planında yol, yeşil alan, park vb. tanımlı alanlar ve güzergâhlar  üzerindeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmalar yapmak,
9- 2981–3290–3366 sayılı İmar Affı yasaları gereğince hak sahibi niteliği taşıyan kişilere, ıslah imar planı yapılan bölgelerden arsa tahsis etmek ve bu kanunların öngördüğü tüm işlemleri yürütmek,

Salih ELBİR Emlak ve İstimlak Müd.V


Diğer İçerikler