DİKİLİ MAHALLESİ MEVLANA SOKAK NO:15 (132 ADA 26 PARSEL)

Sayı : E-79612668-100-10664
Konu : Metruk Bina (Mevlana Sokak)
 

İlgi yazıyla; İlçemiz Dikili Mahallesi Mevlana Sokak No:15 sayılı adreste bulunan 132 ada 26 parsel üzerindeki yapının; kullanılmadığı, binanın metruk olduğu ve kapı pencerelerinin olmadığı , alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişilerce mesken haline geldiği Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince tespit edilmiştir.
Bahse konu metruk binalar ile ilgili, 3194 Sayılı İmar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)
‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.
Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ’Denilmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine ve Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının, bu yazının internet sayfamızdaki ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde malikin mirasçıları olarak tarafınızca yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması gerekmektedir.
Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası tarafınızdan karşılanacağı hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

Üst yazı için Tıklayınız...

 Tebliğ yazısı için Tıklayınız...