Metruk Yapı İlanı

T.C.
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü
Sayı : E-79612668-100-11994 07.11.2023
Konu : Metruk Bina (Mimar Sinan Sokak)
Sayın Abdurrahman Polat (Yusuf OĞLU)
İlgi : ŞANLIURFA VALİLİĞİ (Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği)
30.10.2023 tarihli ve E-81865735 -1027200-2023103012060090319 sayılı yazısı
İlgi yazıyla; İlçemiz Dikili Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:11 sayılı adreste bulunan 36 ada 9
parsel üzerindeki yapının; kullanılmadığı, binanın metruk olduğu, alkol ve uyuşturucu madde kullanan
kişilerce mesken haline geldiği Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince tespit edilmiştir.
Bahse konu metruk binalar ile ilgili, 3194 Sayılı İmar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli
yapılar başlıklı 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)
‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile
bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen
yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun
izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat
yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve
tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir
zabıtla tespit edilir.
Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik
fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece
belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin
giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve
civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal
tahliye ettirilir. ’Denilmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine ve Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu
yapının, bu yazının internet sayfamızdaki ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde malikin mirasçıları olarak
tarafınızca yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması gerekmektedir.
Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili
Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası tarafınızdan karşılanacağı hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Askeri KARAKUZU
Başkan a.
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Belge İçin Tıklayınız...